开心绕口令: 半瓶油bàn píng yóu

Oct, 20 2016

Luyện phát âm phân biệt thanh mẫu “b” với “p” trong tiếng Hán.

小刘放学学打球xiǎo liú fàng xué xué dǎ qiú

球碰老牛半瓶油qiú pèng lǎo niú bàn píng yóu

油掉地上瓶乒乓yóu diào dì shàng píng pīng pāng

小刘取来半瓶油xiǎo liú qǔ lái bàn píng yóu

赔礼道歉又还油péi lǐ dào qiàn yòu huán yóu

老牛不要油lǎo niú bú yào yóu

小刘硬还油xiǎo liú yìng huán yóu

老牛夸小刘lǎo niú kuā xiǎo liú

小刘摇摇头xiǎo liú yáo yáo tóu

弄不清老牛是让小刘还油nòng bú qīng lǎo niú shì ràng xiǎo liú huán yóu

还是老牛不让小刘还油。hái shì lǎo niú bú ràng xiǎo liú huán yóu

Tạm dịch:

Nửa chai dầu

Tiểu Lưu tan học chơi bóng

Bóng đập vào chai dầu của Lão Ngưu

Chai dầu rơi xuống đất vỡ tan

Tiểu Lưu lấy ra nửa chai dầu khác

Để đền và xin lỗi

Lão Ngưu khen Tiểu Lưu

Tiểu Lưu lắc đầu

Không hiểu Lão Ngưu bắt mình đền dầu

Hay là Lão Ngưu không bắt mình đền dầu.

>> 开心绕口令: 白石塔bái shí tǎ