开心绕口令: 白石塔bái shí tǎ

Oct, 17 2016

Luyện phát và phân biệt thanh mẫu “d” với “t”, thanh một và thanh bốn trong tiếng Hán

白石白又滑bái shí bái yòu huá
搬来白石搭白塔bān lái bái shí dā bái tǎ
白石塔白石搭bái shí tǎ bái shí dā
白石搭白塔bái shí dā bái tǎ
白塔白石搭bái tǎ bái shí dā
搭好白石塔dā hǎo bái shí tǎ
白又白来滑又滑。bái yòu bái lái huá yòu huá
Tạm dịch:
Tháp đá trắng
Đá trắng vừa trắng lại vừa bóng
Đá trắng được chuyển đến để xấy tháp đá trắng
Tháp đá trắng được xây bằng đá trắng
Đá trắng xây tháp đá trắng
Tháp đá trắng dung đá trang để xây
Xây xong tháp đá trắng
Đã trắng lại càng trắng đã bóng lại càng bóng.