诸葛亮严政 Gia Cát Lượng trị quốc nghiêm minh

Feb, 15 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu chuyện: 诸葛亮严政 Gia Cát Lượng trị quốc nghiêm minh

诸葛亮严政

有人批评蜀丞相诸葛亮不愿宽赦犯有罪行、错误的人。诸葛亮回答说:“治理国家要依靠施行大德,而不能依靠施以小惠。所以西汉的匡衡和东汉的吴汉都不愿意搞赦免罪行的举措。先帝(刘备)也曾说过:‘我和陈元方、郑康成(郑玄)交往,每次看到他们的奏章,谈及治乱的道理非常详尽,但从没有见他们谈及赦免的问题。’如果像想荆州刺史刘景升(刘表)父子那样,年年搞什么赦免罪犯,这对于治理国家有什么好处呢?”直到诸葛亮死后,费讳执政,才实行姑息宽赦的政策,而蜀的国势也就从此消弱了。

Phiên âm:

Zhū Gěliàng yánzhèng
Yǒurén pīpíng Shǔ chéngxiàng Zhū Gěliàng búyuàn kuānshè fànyǒu zuìxíng, cuòwù de rén. Zhū Gěliàng huídá shuō:“Zhìlǐ guójiā yào yīkào shīxíngdàdé, ér búnéng yīkào shīyǐxiǎohuì. Suǒyǐ Xīhàn de Kuāng Héng hé Dōnghàn de Wú Hàn dōu bú yuànyì gǎo shèmiǎn zuìxíng de jǔcuò. Xiāndì (Liú Bèi) yě céng shuō guò:‘Wǒ hé Chén Yuánfāng, Zhèng Kāngchéng (Zhèng Xuán) jiāowǎng, měicì kàndào tāmen de zòuzhāng, tánjí zhìluàn de dàolǐ fēicháng xiángjìn, dàn cóngméiyǒu jiàn tāmen tánjí shèmiǎn de wèntí.’ Rúguǒ xiàng Jīngzhōu cìshǐ Liú Jǐngshēng (Liú Biǎo) fùzǐ nàyàng, niánnián gǎo shénme shèmiǎn zuìfàn, zhè duìyú zhìlǐ guójiā yǒu shénme hǎochù ne?” Zhídào Zhū Gěliàng sǐhòu, Fèi Huì zhízhèng, cái shíxíng gūxī kuānshè de zhèngcè, ér Shǔ de guóshì yě jiù cóngcǐ xiāoruò le.
Tạm dịch:
Gia Cát Lượng trị quốc nghiêm minh
Có người phê phán Thừa tướng Thục Gia Cát Lượng không ân xá cho những kẻ phạm tội, những người mắc lỗi.  Gia Cát Lượng đáp: “Trị quốc phải dựa vào thi hành đại đức, chứ không phải dựa vào ban phát cái lợi nhỏ. Do đó, Khuông Hoành (Thừa tướng thời Tây Hán) và Ngô Hán (Danh tướng thời Đông Hán) không thi hành ân xá miễn tội. Tiên đế (Lưu Bị) đã từng nói: ‘Ta quen biết với Trần Nguyên Phương, Trịnh Khang Thành (Trịnh Huyền), mỗi lần đọc tấu chương của bọn họ, bàn về đạo lý bình loạn vô cùng tỉ mỉ, nhưng chưa bao giờ thấy bọn họ nhắc đến việc ân xá.’ Nếu giống như cha con Lưu Cảnh Thăng (Lưu Biểu) thứ sử Kinh Châu, năm nào cũng đại xá, thì có tốt gì cho việc trị quốc chứ?” Sau khi Gia Cát Lượng mất đi, Phí Vĩ kế nhiệm, thoải mái thi hành chính sách ân xá, kể từ đó thế của nước Thục ngày càng suy yếu.