Bài tập sắp xếp từ thành câu (3)

May, 26 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu bài tập ngữ pháp HSK theo từng chủ điểm ngữ pháp: Trợ từ ngữ khí.

Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh:

1. 不  他  了  想  上课  来

2. 呢  灯  房间  里  着  吗  开  的

3. 呀  不  是  不  你  是  比赛  参加

4. 你  有 弟弟  大  多  了

5. 开演  一个  电影  小时  已经  了

6. 呢  篇  论文  那  你  的

7. 吗  你  为什么  是  知道  这

8. 寄  你  的  钱  收  了  我  到

9. 跟  开  了  你  我  不  玩笑

10. 来 吧  王先生  是  的  你  找

Bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1.我不想来上课了。

2.房间里的灯开着呢。

3.你是不是不参加比赛呀?

4.你弟弟有多大了?

5.电影已经开演一个小时了。

6.你的那篇论文呢?

7.你知道这是为什么吗?

8.你寄的钱我收到了。

9.我不跟你开玩笑了。

10.你是来找王先生的呢?

Hết

>> Bài tập sắp xếp từ thành câu (2)