Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh thông báo Lịch khai giảng cụ thể các lớp tiếng Hán trong tháng 11 -2016

Oct, 29 2016

 

Lớp Hán ngữ 1:

1. Lớp Hán ngữ 1_ Khai giảng: 2/11/2016_ ca 1 (18:00 - 19:30)_ Thứ 2,4,6 

2. Lớp Hán ngữ 1_ Khai giảng: 23/11/2016_ ca 1 (18:00 - 19:30)_ Thứ 2,4,6 

3. Lớp Hán ngữ 1_ Khai giảng: 14/11/2016_ ca 2 (19:30 - 21:00)_ Thứ 2,4,6 

4. Lớp Hán ngữ 1_ Khai giảng: 24/11/2016_ ca 1 (18:00 - 19:30)_ Thứ 3,5,7 

 

Lớp Hán ngữ 2:

1. Lớp Hán ngữ 2_ Khai giảng: 14/11/2016_ ca 1 (18:00 - 19:30)_ Thứ 2,4,6 

2. Lớp Hán ngữ 2_ Khai giảng: 31/10/2016_ ca 2 (19:30 - 21:00)_ Thứ 2,4,6 

 

Lớp Hán ngữ 3:

1. Lớp Hán ngữ 3_ Khai giảng: 19/11/2016_ ca 1 (18:00 - 19:30)_ Thứ 3,5,7

 

Lớp Dịch:  Khai giảng: 21/11/2016