Khai giảng lớp giáo trình hán ngữ tháng 6

Jul, 02 2015

Khai giảng lớp giáo trình hán ngữ tháng 6

Quyển 1 - Thứ 6 ngày 26/06/2015 - Thời gian: Ca 2 từ 19h30 đến 21h00.

Học các ngày 2, 4, 6 trong tuần.

 

Quyển 2 - Thứ 6 ngày 26/06/2015 - Thời gian: Ca 1 từ 18h00 đến 19h30.

Học các ngày 2, 4, 6 trong tuần.